Logo SAV  Spravy SAV
Vydáva Úrad SAV
vo VEDE, vydavateľstve SAV
ISSN: 0139-6307
 Ročník:
 číslo:
Vyhľadávanie:  v správach
[Obsah] [e-Tiráž]  
-
-
Marcela Horvathova

Využitie elektronických informačných zdrojov v SAV

Za ostatné roky (2001 - 2002) vynaložila Slovenská akadémia vied nemalé finančné prostriedky na elektronické informačné zdroje. Dá sa povedať, že v SAV nastal doslova „boom“ sprístupnených e-časopisov a databáz.

Nie je to tak dávno, čo bola jedinou a možno preto aj najobľúbenejšou on-line databázou, databáza Current Contents. Jej on-line používanie však bolo možné len v areáli SAV na Patrónke. Košičania, Zvolenčania, Nitrančana, Tatranci, ba ani mimoareálové pracoviská SAV sa k nej nedostali, lebo sa prevádzkovala na „noveláckom“ serveri.

Dnes majú vedeckí pracovníci SAV oficiálny prístup, t.j. majú ho predplatený, do 11 rozličných elektronických informačných zdrojov, bibliografických databáz, plnotextových databáz, databáz elektronických kníh a do elektronickej encyklopédie. Keď k tomu prirátame každoročne sa vyskytujúce tzv. trialy, t. j. skušobné prístupy, môžeme smelo prehlásiť, že vedeckí pracovníci SAV mali vlani možnosť vstupovať cca do 15-tich rozličných elektronických informačných zdrojov (nerátajúc rozličné „single“ tituly elektronických časopisov, jednak predplatené, ale aj „free“.

Pre osvieženie pamäti ich uvádzame:

Plnotextové databázy

 APS journals + PROLA – http://www.aps.org

Časopisy American Physical Society v plných textoch s archívom

 EIFL Direct [EBSCO] – http://search.global.epnet.com

Multidisciplinárna databáza s prevahou plnotextových periodík, zameraná predovšetkým na lekárske a spoločenské vedy

 ENGNETBASE – http://engnetbase.com

Elektronické knihy (príručky) vydavateľstva CRC Press z tzv. inžinierskych odborov

 Idealibrary [Academic Press] – http://www.idealibrary.com

Multidisciplinárna databáza plnotextových periodík so zameraním na „Life Sciences“, plné texty od roku 1999

 IESBS – http://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/0080430767

Medzinárodná on-line encyklopédia z oblasti spoločenských vied

 JSTOR – http://www.jstor.org

Digitálny retrospektívny archív plnotextových vedeckých časopisov, tematicky zameraný prevažne na spoločenské vedy. Plné texty sú sprístupňované po uplynutí 3 – 5 rokov

 Link – http://link.springer.de

Multiodborová databáza s možnosťou vstupu do plných textov časopisov vydavateľstva Springer Verlag

 ScienceDirect [Elsevier Science] – http://www.sciencedirect.com

Multidisciplinárna databáza plnotextových periodík , vstup takmer do 1 500 plnotextových periodík vydavateľstva Elsevier Science, vrátane retrospektívy od roku 1995

Bibliografické databázy:

 Current Contents Connect - http://ccc.savba.sk

Multidisciplinárna abstraktová databáza významného producenta e-zdrojov ISI

 Web of Science – http://wos.uniba.sk

Multidisciplinárna abstraktová databáza s možnosťou vyhľadávania citácií

 Journal Citation Report – http://jcrweb.com

„Impact Factor“ časopisov

Nielen u nás na Slovensku a v ÚK SAV, ale na celom svete sa knihovníci zaoberajú otázkou využiteľnosti elektronických informačných zdrojov, pretože každého zaujíma, či sa k svojej cene aj adekvátne využívajú.

V prípade tlačených informačných zdrojov je získavanie spätnej väzby od používateľov celkom jednoduché. Knihovník totiž dokáže sledovať cestu používateľa informácií k informačnému zdroju, pretože tento proces sa väčšinou odohráva v knižnici alebo prostredníctvom knižnice. V prípade elektronických informačných zdrojov, ktoré sa nevyužívajú len v knižnici, ba dokonca ani nie prostredníctvom knižnice, ale ktoré využívajú tzv. vzdialení používatelia priamo od svojho pracovného stola, to už knihovník sám nedokáže. Vie síce určiť aké informačné zdroje používateľ využíva, ale nedokáže zistiť, ako. Nedokáže totiž sám vystopovať ďalšie cestičky, či spojenia používateľa po databáze. Nevie určiť, aký titul periodika si vybral a či prezeral len obsah a abstrakt alebo siahol aj po plnom texte. Nedokáže zistiť, či si článok len pozrel, alebo aj vytlačil, poslal emailom, či si ho prezeral vo formáte HTML alebo v PDF, či rešeršoval pomocou kľúčových slov, alebo „browsoval“ po jednotlivých tituloch periodík

Tu vstupuje na scénu štatistika, ktorú sú schopní spracovať len vydavatelia alebo distributéri elektronických informačných zdrojov. Tieto štatistiky, od jednotlivých dodávateľov sú síce napriek snahe po ich zjednotení rôzne, čo do sledovaných ukazovateľov, aj čo do miery podrobnosti. Užitočné sú však všetky. Vďaka ním dokáže knižnica sledovať, analyzovať a potom vyhodnotiť využívanie jednotlivých e-zdrojov a teda dať si odpoveď na otázku, či sa pri ich výbere rozhodla dobre, alebo nie.

Čo hovoria štatistiky o využívaní elektronických informačných zdrojov v SAV?

V minulom roku poskytovali štatistiky využiteľnosti 5-ti producenti plnotextových e-databáz. (EIFL, IDEAL, JSTOR, LINK a ScienceDirect) a jeden producent bibliografických databáz (ISI – WOS + JCR).

Bezpochyby najzaujímavejším ukazovateľom, sledovaným všetkými producentmi plnotextových databáz bol počet prezretých článkov a stiahnutých na disk, prípadne vytlačených. Vedeckí pracovníci SAV si v priebehu jedného roka prezreli 66 866 „fulltextov“. Samozrejme, že počet prezretých abstraktov je ešte vyšší (nie všetky štatistiky ho však uvádzajú), ale skutočnosť, že vedecký pracovník siahol po plnom texte svedčí o jeho skutočnom záujme o obsah článku.

Štatistika z jednotlivých elektronických databáz:

Databáza Obdobie Počet zalogovaní Plné texty Počet dotazov

EiflDirect 2002 3. 448 1. 474

IDEAL 2002 6. 327 6. 904

JSTOR 2002 1. 838 5. 112

LINK* jan.-sept. 2002 - 3. 764

ScienceDirect nov. 01-okt.2002 23. 195 50. 189

WOS* febr.-dec. 2002 10. 747 - 76. 483

Spolu: 45. 555 67. 443 76. 483

*1 Databáza LINK neeviduje počet tzv. zalogovaní

*2 Databáza WOS neobsahuje plné texty

Gigantom v elektronických databázach je Science Direct vydavateľstva Elsevier Science, ktorá sprístupňuje do 3 miliónov on-line článkov z 1700 titulov časopisov. Počet využitých plných textov z tejto databázy - 50 189 článkov, predstavuje takmer štyri pätiny „fultextov“ zo všetkých databáz. Pokiaľ ide o jednotlivé tituly periodík, hádam nebolo titulu, z ktorého by si používatelia neboli stiahli ani jeden článok. Skôr ide o desiatky a stovky plnotextových článkov. Rebríček najviac využívaných titulov vedú tieto tituly:

* Material Science and Engineering 1384 článkov

* Physica C: Superconductivity 1300

* FEBS Letter 790

* Surface and Coating Technology 693

* Brain Research 445

Štatistiky zo Science Direct poskytujú knižnici prehľad o využívaní databázy z rôznych aspektov. Zaujímavé informácie poskytuje napr. štatistika o „Daily using“. Neexistuje taký deň v mesiaci, v ktorý by sa nezaznamenal v databáze žiadny prístup zo SAV. Výnimky sa nezaznamenali ani v dňoch pracovného pokoja a dokonca ani cez sviatky. Predstava, ako vedecký pracovník v sobotu, ba aj v nedeľu uteká od domácich povinností na pracovisko, sadá k počítaču surfuje po Science Direct a „sťahuje“ si plné texty, je nielen zaujímavá, ale aj zábavná.

Ďalšími, najprepracovanejšími štatistikami sú štatistiky z databázy JSTOR, archívu, zo začiatku len spoločenskovedných, teraz aj periodík z odboru biológie a ekológie. V porovnaní zo Science Direct je JSTOR malou databázou, obsahuje len okolo 300 titulov periodík a je to archív. Neumožňuje prístup do bežného ročníka. Preto 5 112 vytlačených článkov svedčí o záujme, predovšetkým III. oddelenia vied o túto databázu. JSTOR poskytuje aj porovnávaciu analýzu využívania databázy . Porovnáva využívanie databázy SAV s využívaním v približne rovnakej inštitúcii. Najlepšie obstáli tieto odbory: botanika, ekológia, všeobecná veda, história, štatistika, sociológia a filozofia.

Jednou z prvých databáz sprístupňovaných v SAV je databáza IDEAL, vydavateľstva Academic Press, niekedy samostatná, teraz súčasť Science Direct. Academic Press je známy veľmi drahými titulmi periodík , ktoré si v tlačenej podobe nemôže dovoliť takmer ani jedno pracovisko SAV a preto niet divu, že za rok 2002 použili pracovníci SAV z tejto on-line databázy 6 904 plných textov.

Úplne prvou elektronickou databázou využívanou v SAV bol EIFLDirect, vydavateľstva a distribútora informačných zdrojov – EBSCO. Táto databáza zaznamenala v priebehu ostatného roka významný kvalitatívny skok, zmenila interface a doplnila tituly plnotextových periodík aj o periodiká z iných ako spoločenskovedných odborov. Skutočnosť, že sa na našej scéne objavili fyzikálne databázy (APS, IOP) za konzorciálne ceny je práve zásluhou projektu EIFL. Štatistiky využiteľnosti vykazujú akýsi štandard. Mesačne si v priemere vedeckí pracovníci SAV „stiahnu“ cca 123 plnotextových článkov. Celoročná štatistika hovorí o 3 448 článkoch.

Pri analýze štatistík z jednotlivých databáz nemôžeme obísť štatistiky z databázy Web of Science, známej ako WOS. Tu sa samozrejme sledovali iné ukazovatele, nakoľko ide o bibliografickú databázu s abstraktami. V roku 2002 zaznamenali štatistiky využiteľnosti tejto databázy 76 483 dotazov (queries) zo SAV. Pri všetkej skromnosti, je to významné číslo, hovoriace o veľkom záujme vedeckých pracovníkov SAV o informácie, ktoré táto databáza poskytuje.

O štatistike existuje veľmi veľa vtipov a zrniek múdrosti. Jedno z nich hovorí:“ Štatistika je ako bikinky: prezrádza nám názorne to, čo chce, ale to, čo by sme radi videli, zahaľuje. „

Čo nám odhaľuje štatistika o využívaní e-zdrojov v SAV?

Odhaľuje skutočnosť, že výber elektronických databáz bol pravdepodobne dobrý, že ich využívanie je adekvátne výške finančnej čiastky, ktorá sa na ne vynaložila. Odhaľuje aj to, že najviac a najsystematickejšie využívajú databázy vedeckí pracovníci II. oddelenia. Treba však povedať, že práve tituly vhodné pre biologicko-lekárske vedy sú v databázach najviac zastúpené. Na druhej strane nám však štatistika odhalila, že najväčší počet plnotextových článkov (nad 1 tisíc na 1 titul) si pravdepodobne „stiahli“ vedci z I. oddelenia.

A čo nám štatistika zahaľuje? Ako to vlastne bolo s tým enormným využitím jednotlivých titulov? Využilo ich viacero vedeckých pracovníkov, alebo si jeden, či dvaja sťahovali na disk celé čísla (aby si ich archivovali pre zlé časy) a tým vlastne porušili licenčnú dohodu, ktorá to zakazuje?

Sledovať štatistiky jeden rok, analyzovať ich a potom urobiť nejaké rozhodnutie, nestačí. Ani dva roky na to nestačia. Len dlhodobé sledovanie štatistík (minimálne 3 roky) a ich podrobná analýza môžu pomôcť knižnici pri akvizičnej politike alebo marketingu. Malá, alebo menšia využiteľnosť niektorých e-zdrojov môže byť len dôsledkom toho, že ich knižnica málo propagovala, alebo že ich používatelia nevedia používať, alebo že nemajú patričnú výpočtovú techniku a pod. Od knižnice, teda aj od ÚK SAV, sa preto očakáva, aby elektronické informačné zdroje nielen získavala, ale aby ich aj náležito spropagovala a naviac, aby naučila nielen knihovníkov, ale aj vedeckých pracovníkov správne ich využívať.

(Autorka je pracovníčkou Ústrednej knižnice SAV)

 

  Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň Poslať obsah tejto stránky e-mailom Poslať linku na túto stránku e-mailom  
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 BRATISLAVA
Tel.: +421 2 5249 2751-9, Fax: +421 2 5249 4391
Svoje pripomienky k tejto stránke môžete adresovať na webmaster@savba.sk.
Obsah stránok je chránený autorským zákonom.
Šírenie obsahu týchto stránok bez predchádzajúceho súhlasu SAV je zakázané.