Logo SAV  Spravy SAV
Vydáva Úrad SAV
vo VEDE, vydavateľstve SAV
ISSN: 0139-6307
 Ročník:
 číslo:
Vyhľadávanie:  v správach
[Obsah] [e-Tiráž]  
-


30. zasadnutie Predsedníctva SAV dňa 27. 2. 2003

Predsedníctvo SAV

prerokovalo:

- návrhy na zloženie komisií na hodnotenie štátnych programov výskumu a vývoja,

- návrh na novelizáciu vyhlášky MŠ SR č. 204/2002 Z. z. o poskytovaní štipendia

doktorandom v dennej forme doktorandského štúdia,

schválilo:

- spôsob viazania rozpočtu výdavkov v roku 2003 v zmysle uznesenia vlády SR č. 89/2003

- rozpis bežných finančných prostriedkov z rozpočtu SAV na činnosť Centier excelentnosti

SAV v roku 2003,

- rozpis bežných finančných prostriedkov na projekty MVTS v SAV v roku 2003,

- Zásady SAV na poskytovanie finančných prostriedkov účastníkom vedeckej výchovy v roku

2003,

- návrh na usporiadanie konferencie „Slovensko rok po Johanesburgu“ v KC SAV v

Smoleniciach, ktorá sa uskutoční 29.-30. 4. 2003,

- organizačné opatrenia na zabezpečenie činnosti Učenej spoločnosti SAV,

- správu o plnení opatrení vlády SR na realizáciu Koncepcie nového spôsobu financovania

životného prostredia v SAV,

menovalo:

- za členov Akreditačnej komisie SAV:

prof. RNDr. P. Baláža, DrSc.,

doc. Ing. I. Chodáka, DrSc.,

prof. PhDr. J. Bakoša, DrSc,

Ing. L. Rychlú, DrSc. – zástupca Snemu SAV,

- s účinnosťou od 1. 4. 2003 na obdobie 4 rokov

doc. Ing. Č. Altanera, DrSc. do funkcie riaditeľa Ústavu experimentálnej onkológie SAV,

MUDr. F. Jaglu, CSc. do funkcie riaditeľa Ústavu normálnej a patologickej fyziológie

SAV,

doc. RNDr. P. Šajgalíka, DrSc. do funkcie riaditeľa Ústavu anorganickej chémie SAV,

PhDr. Ľ. Nemeskurthyovú, CSc. do funkcie riaditeľky Ústredného archívu SAV,

- s účinnosťou od 1. 3. 2003 za člena Komisie SAV pre MVTS

Ing. J. Oszlányiho, CSc.,

- s účinnosťou od 25. 2. 2003 za členov Kontrolnej rady v areáli SAV na Dúbravskej ceste

prof. Ing. I. Frolla, DrSc.

Ing. J. Rychlého, DrSc.,

vzalo na vedomie informácie:

- o rokovaniach s ministrom financii SR I. Miklošom a generálnym riaditeľom rozpočtovej

sekcie MF SR V. Puhom – uplatnenie „zdravotníckych“ tabuliek a financovania projektov

v spolupráci s priemyselnou sférou,

- z rokovania na MŠ SR – príspevok MŠ SR na uhradenie členských príspevkov do ESF,

európskych vedeckých spoločností a do EMBO,

- o príprave zasadnutia Governing Council ESF v KC SAV v Smoleniciach 1.-2. 4. 2004,

- o stretnutí zástupcov vybraných vedeckých organizácíí SAV s predstaviteľmi

Elektrotechnického výskumného a projektového ústavu, a. s, v Novej Dubnici,

- o udelení štátnych vyznamenaní vedeckým pracovníkom SAV,

- o Pamätnej medaile E. A. Cernana od W. Schiffera pre oblasť kozmického výskumu,

- o nominácii delegátov, expertov a NCP (Národné kontaktné body) pre 6. RP EÚ,

- o rokovaní so zástupcami Max-Planckovej spoločnosti (MPS) o vzájomnej spolupráci,

- o príprave podujatia „Science Education in Europe“, ktorá sa uskutoční v Bratislave v dňoch 4.-5. 4. 2003.

  Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň Poslať obsah tejto stránky e-mailom Poslať linku na túto stránku e-mailom  
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 BRATISLAVA
Tel.: +421 2 5249 2751-9, Fax: +421 2 5249 4391
Svoje pripomienky k tejto stránke môžete adresovať na webmaster@savba.sk.
Obsah stránok je chránený autorským zákonom.
Šírenie obsahu týchto stránok bez predchádzajúceho súhlasu SAV je zakázané.