Logo SAV  Spravy SAV
Vydáva Úrad SAV
vo VEDE, vydavateľstve SAV
ISSN: 0139-6307
 Ročník:
 číslo:
Vyhľadávanie:  v správach
[Obsah] [e-Tiráž]  
-
Jozef Šimúth

Priekopník v molekulárnej biológii

Na pozadí obrovského nástupu biologických vied založeného na molekulárnej úrovni sa nám niekedy zahmlieva nezastupiteľný podiel chémie v tomto procese, ktorý vynikne o to viac, keď si uvedomíme, ako organickí chemici prispeli k vypracovaniu dôležitých metód vedeckého bádania v biológii, vrátane sekvenovania DNA.

Doc. Ing. Jozef Timko, DrSc., ktorý z rodného Poproča, cez štúdia chémie na Chemickej priemyselnej škole vo Svite a na Chemickej fakulte SVŠT v Bratislave nastúpil na vedeckú dráhu molekulárneho biológa do Ústavu molekulárnej biológie SAV v Bratislave, akoby hovoril za jednu generačnú vlnu chemikov, ktorí sa pričinili svojimi vedeckými výsledkami o zapojenie slovenskej vedy do svetových trendov modernej biológie.

Doc. Timko sa zameral na štúdium enzymológie DNA, kde získal originálne výsledky. Ako prvý na svete objavil a charakterizoval endonukleázu Sau I s rozpoznávacou a štiepiacou sekvenciou 5/ -CC/TNAGG- 3/ . Vypracoval aj technológiu na prípravu tohto enzýmu, čo umožnilo jeho komercionalizáciu firmou “Boehringer Manheim” a uplatnenie v medicínskej praxi. Tento objav mu otvoril cestu na študijné pobyty na Kalifornskej univerzite v Los Angeles a Washingtonskej univerzite v Seattle, z ktorých poznatky uplatnil v molekulárne-genetickom štúdiu priemyselných producentov esenciálných aminokyselín. Doc. Timko významne prispel k rozvoju molekulárnej biológie, génového inžinierstva a moderných biotechnológií na Slovensku a v ČSSR. Patrí k priekopníkom uplatnenia technológie rekombinovaných DNA a sekvenovanie DNA u nás. Jeho záslužná a novátorská práca bola odmenená Štátnou cenou, Striebornou plaketou SAV a teraz pri príležitosti jeho šesťdesiatin Zlatou plaketou SAV Za zásluhy v biologických vedách.

Rozvoj nových moderných biotechnológií u nás je neoddeliteľne spojený s vedeckou, organizátorskou a pedagogickou prácou doc. Timka, ktorý vo funkcii riaditeľa Ústavu molekulárnej biológie SAV prispieva k rozvoju molekulárnej biológie a genomiky nielen u nás, ale v celosvetovom meradle.

Jeho odborná erudíciu a organizátorská zdatnosť sa prejavuje v mnohých vedecko-organizačných činnostiach. Doc. Timko je predseda Kolégia SAV pre molekulovú biológiu a genetiku, členom Slovenského komitétu pre biochémiu a molekulárnu biológiu, predsedom Biotechnologickej spoločnosti na Slovensku, vedecký sekretár Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu, člen výboru Genetické společnosti Gregora Mendela – GSGM v Brne, bol podpredsedom grantovej komisie VEGA pre molekulovú a bunkovú biológiu do roku 2002, členom pracovnej skupiny Akreditačnej komisie vlády SR pre biologické vedy do roku 2002, je člen Komisie pre biologickú bezpečnosť pri MŽP SR, člen “General Assembly” Európskej biotechnologickej federácie (EFB) a člen pracovnej skupiny “Applied Genome Research” pri EFB.

Milý Jozef,

to všetko čo si vykonal doteraz, je výzva k Tvojmu jubileu, aby sa Ti v ďalších rokoch v plnom zdraví a Tebe vlastnom eláne podarilo vytvoriť na Slovensku také podmienky pre rozvoj moderných biotechnológií, o aké dávno bojuješ.

(Autor, člen predsedníctva SAV, je pracovníkom Chemického ústavu SAV)

Jozef Timko

 

  Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň Poslať obsah tejto stránky e-mailom Poslať linku na túto stránku e-mailom  
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 BRATISLAVA
Tel.: +421 2 5249 2751-9, Fax: +421 2 5249 4391
Svoje pripomienky k tejto stránke môžete adresovať na webmaster@savba.sk.
Obsah stránok je chránený autorským zákonom.
Šírenie obsahu týchto stránok bez predchádzajúceho súhlasu SAV je zakázané.