Logo SAV  Spravy SAV
Vydáva Úrad SAV
vo VEDE, vydavateľstve SAV
ISSN: 0139-6307
 Ročník:
 číslo:
Vyhľadávanie:  v správach
[Obsah] [e-Tiráž]  
-
-
Eva Kowalská

Stretnutie vo Varšave

PRÍPRAVA KRAJÍN V4 NA 6. RÁMCOVÝ PROGRAM EÚ

Varšava sa stala v dňoch 25. a 26. novembra 2002 miestom stretnutia vyše 1800 delegátov – zástupcov prevažne poľských výskumných a akademických pracovísk s predstaviteľmi Európskej komisie pre vedu a výskum. Kongresové a hotelové centrum Gromada poskytlo priestory na intenzívnu výmenu informácií o tom, aké sú predstavy EÚ o budúcom zameraní a fungovaní 6. rámcového programu a zapojení vedeckého potenciálu krajín pristupujúcich do EÚ, ale aj na prezentáciu toho, ako sú jednotlivé pracoviská a výskumné tímy pripravené využiť ponúkané možnosti na spoluprácu.

Výber Varšavy na prezentáciu 6. RP nebol náhodný: Poľsko so svojím počtom obyvateľov a vedeckovýskumnou základňou predstavuje potenciálne silného a perspektívneho partnera na spoluprácu v rôznych vedných odboroch. Takto pochopili možnosť prezentovať svoju krajinu aj organizátori podujatia, ktorí v prvý deň konferencie slávnostne inaugurovali 157 výskumných centier, zaradených do kategórie Centier excelentnosti. Ide o pracoviská, zamerané na výskum v oblasti technických a biologických vied, ktoré majú oprávnenie školiť doktorandov s podporou fondov EÚ a udeľovať im medzinárodne akreditované tituly PhD. Súčasťou prezentácie výsledkov poľskej vedy pred zahraničnými účastníkmi konferencie bolo aj slávnostné udelenie Krištáľovej bruselskej ceny (Crystal Brussels Prize) tým výskumným tímom a podnikateľským subjektom, ktoré najlepšie obstáli vo výskumných projektoch počas 5. rámcového programu EÚ.

Konferencia vo Varšave svojou informačnou časťou kopírovala obsah nedávneho veľkého stretnutia zástupcov vedeckovýskumného sektora z krajín Európskej únie a asociovaných krajín v Bruseli, nebola však orientovaná výlučne na domácu vedeckú verejnosť: jej účastníkmi boli aj zástupcovia rôznych vládnych, vedeckých a akademických inštitúcií a organizácií zo zahraničia (Slovenskú akadémiu vied reprezentovali V. Novák, B. Peťko a E. Kowalská). Ich cieľom bolo v prvom rade informovať poľských partnerov o dosiahnutých výsledkoch, ako aj o priebehu alebo plánovanej spolupráci v rámci dvojstranných vzťahov na úrovni jednotlivých krajín. Preto sa jedna z najsledovanejších sekcií konferencie venovala mapovaniu týchto vzťahov: prednesené príspevky však boli zároveň prezentáciou možností a záujmu tej-ktorej krajiny o spoluprácu s poľskými kolegami a celou medzinárodnou vedeckou komunitou. Aj keď sa Slovensko úspešne zapojilo do mnohých projektov 5. RP EÚ a má eminentný záujem na ešte väčšom využití možností 6. RP EÚ, tieto zámery sa nepodarilo v plnej miere prezentovať: je na škodu veci, že práve v tejto sekcii chýbala oficiálna prezentácia Slovenskej republiky, ktorú mal poskytnúť zástupca Ministerstva školstva SR. Aj keď informačné materiály o SAV v tlačenej podobe a CD nosičoch našli svojich adresátov, prezentácia celej vedeckovýskumnej základne v SR by si zaslúžila zodpovednejší prístup prinajmenej zo strany Národného kontaktného centra pre 6 RP EÚ.

6. RP EÚ poskytuje široké možnosti pre vedeckú spoluprácu na úplne novej úrovni: asociované krajiny sú považované za rovnoprávne v prístupe k možnostiam využitia zdrojov EÚ na podporu vedy a výskumu, program sa orientuje na podporu najvyspelejších technológií a metodológií, zvýrazňuje etické aspekty výskumu a najmä jeho aplikácií a poskytuje široký priestor aj pre sociálne a humanitné vedy. Predpokladá, či doslova vyžaduje, intenzívne budovanie európskeho výskumného priestoru, prepájanie čo najširšej vedeckej komunity na báze spoločných projektov a prostredníctvom nových programov vedeckej mobility. V tomto duchu bola varšavská konferencia jedným z krokov jeho formovania.

(Autorka je pracovníčkou Historického ústavu SAV)

 

Pohľad do rokovacej sály

 

Delegácia SAV. Branislav Peťko, Eva Kowalská, Viliam Novák

 

  Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň Poslať obsah tejto stránky e-mailom Poslať linku na túto stránku e-mailom  
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 BRATISLAVA
Tel.: +421 2 5249 2751-9, Fax: +421 2 5249 4391
Svoje pripomienky k tejto stránke môžete adresovať na webmaster@savba.sk.
Obsah stránok je chránený autorským zákonom.
Šírenie obsahu týchto stránok bez predchádzajúceho súhlasu SAV je zakázané.