Logo SAV  Spravy SAV
Vydáva Úrad SAV
vo VEDE, vydavateľstve SAV
ISSN: 0139-6307
 Ročník:
 číslo:
Vyhľadávanie:  v správach
[Obsah] [e-Tiráž]  
-
-
Zuzana Galiová

Medzinárodná folkloristická konferencia v Bratislave

V dňoch 23. – 25. októbra 2002 sa v Pálffyho dome v Bratislave konala medzinárodná folkloristická konferenciu na tému Traditional Culture as a Part of Cultural Heritage of Europe.Presence and Perspective of Folklore and Folkloristics. Bola zorganizovaná v rámci grantového projektu VEGA Pramene a dejiny vývinu ústnej slovesnosti Ústavu etnológie SAV v Bratislave v spolupráci s Rakúskym ústavom pre východnú a juhovýchodnú Európu v Bratislave. Zúčastnilo sa na nej 23 prednášajúcich z univerzitných, vedeckovýskumných a kultúrnych pracovísk z 8 krajín (Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Bulharsko, Estónsko, Rakúsko, Nórsko a Slovinsko). Príspevky sa týkali nasledujúcich tematických okruhov:

1. Miesto tradičnej orálnej kultúry - folklóru v súčasnej kultúre európskych národov. Význam tradičnej a ľudovej nehmotnej kultúry v národnej kultúre - na príkladoch jednotlivých kultúr európskych národov.

2. Vzťah kontaktných a technických foriem komunikácie. Ktoré súčasné formy technickej komunikácie sú predmetom záujmu etnológie a folkloristiky (internet, masmédiá, televízia, film, video, mobilné telefóny, faxy)? Čo dnes považujeme za folklór? Aké sú nové žánre?

3. Je folkloristika vedou o súčasných orálnych a technických formách komunikácie? K vnútornej dynamike vývinu folkloristiky ako disciplíny v rámci vied o spoločnosti. Aké je dnes postavenie folkloristiky v spoločnosti a v rámci spoločenskovedných disciplín?

Účastníci sa vo veľkej miere venovali možnostiam interdisciplinárnej spolupráce, ale aj hľadaniu spôsobov uplatnenia folkloristického bádania pri analýzach aktuálneho spoločenského a kultúrneho diania (napríklad v politike, v umení, pri výchove detí atď.). Napokon sa diskutovalo aj o výučbe folkloristiky na univerzitách a o jej uplatnení v rámci programov UNESCO.

Podujatie prinieslo významné impulzy na nadviazanie a rozvíjanie medzinárodnej spolupráce, čo nepochybne umožní skvalitniť doterajšie folkloristické bádanie na Slovensku. Ukázalo sa, že folkloristika sa stále nachádza v období prehodnocovania a ujasňovania si svojej pozície v systéme vied. Snaží sa prekračovať tradičné historicko-národopisné limity, pričom sa neraz opiera o interdisciplinárnu spoluprácu. Vhodnými témami sa stávajú najrozličnejšie javy v súčasnej spoločnosti (politika, umenie i každodenný život). Okrem toho sa i na tomto podujatí odrazil už niekoľko rokov trvajúci záujem o nové komunikačné možnosti. Najmä internet sa stáva rovnako atraktívnym objektom, ako aj prostriedkom folkloristického výskumu.

Konkrétne príspevky budú uverejnené v zborníku, ktorý by mal vyjsť v anglicko-nemeckej jazykovej podobe už koncom roka 2003.

(Autorka je doktorandkou Ústavu etnológie SAV)

Vedenie konferencie

 

  Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň Poslať obsah tejto stránky e-mailom Poslať linku na túto stránku e-mailom  
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 BRATISLAVA
Tel.: +421 2 5249 2751-9, Fax: +421 2 5249 4391
Svoje pripomienky k tejto stránke môžete adresovať na webmaster@savba.sk.
Obsah stránok je chránený autorským zákonom.
Šírenie obsahu týchto stránok bez predchádzajúceho súhlasu SAV je zakázané.