Logo SAV  Spravy SAV
Vydáva Úrad SAV
vo VEDE, vydavateľstve SAV
ISSN: 0139-6307
 Ročník:
 číslo:
Vyhľadávanie:  v správach
[Obsah] [e-Tiráž]  
-
-
-
-
Jana Petöczová

Rakúsky čestný kríž za vedu a umenie 1. stupňa Pavlovi Polákovi

Slovenská muzikologická verejnosť zaznamenala v poslednom februárovom týždni výnimočne slávnostnú udalosť – dlhoročný vedecký pracovník Ústavu hudobnej vedy SAV Phdr. Pavol Polák, CSc. bol ocenený vyznamenaním Rakúsky čestný kríž za vedu a umenie 1. stupňa. Ocenenie udeľuje prezident Rakúska a Pavlovi Polákovi ho slávnostne odovzdal 23. februára 2003 rakúsky veľvyslanec Martin Bolldorf na otvorení 6. ročníka medzinárodného festivalu Mozartov týždeň. Takéto ocenenie získal zo Slovenska naposledy dirigent Ľudovít Rajter. Súčasťou vyznamenania bolo aj blahoželanie rakúskeho spolkového kancelára Wolfganga Schüssela. Pre nás je táto udalosť radostným impulzom na zamyslenie sa nad muzikologickým profilom vedeckej práce nášho bývalého kolegu dr. Pavla Poláka.

S Ústavom hudobnej vedy SAV je spojená dlhá, zaujímavá kapitola života Dr. Poláka. Presne 40 rokov nepretržite pôsobil v Hudobnohistorickom oddelení ÚHV SAV (1953-1993), v náročnej porevolučnej dobe (1989 -1990) aj vo funkcii vedúceho ústavu. Jeho vedecká orientácia sa vyprofilovala z celoživotného záujmu o hudbu, umenie a filozofiu a všetky jeho vedecké aktivity vyrástli z obrovskej bázy poznatkov o hudobných dielach širokého časového rozpätia, od baroka až po hudbu 20. storočia. Srdcovou záležitosťou Dr. Poláka bolo – ako pracovne hovoríme medzi hudobnými historikmi – 18. storočie. Máloktorá hudobnohistorická monografia je postavená na takom hlbokom filozofickom hodnotiacom stanovisku, ako jeho vrcholná knižná publikácia Hudobnoestetické náhľady v 18. storočí. Od baroka ku klasicizmu. (Bratislava 1974).

Vedecký profil Dr. Poláka je charakteristický výnimočnou dôslednosťou v heuristickej činnosti, v zhromažďovaní, triedení a hodnotení faktov, získaných empirickým výskumom. Je autorom medzinárodne uznávanej katalogizačnej karty na spracovanie hudobnohistorických prameňov, ktorá sa používa i v zahraničí a u nás je základom pre Generálny katalóg hudobnohistorických prameňov hudobného oddelenia Slovenského národného múzea. Dr. Polák stál pri zrode tohto oddelenia, spolupracoval pri jeho personálnom vybudovaní i vypracovaní metodologického základu. Jeho vytrvalá archívna práca priniesla mnohé zaujímavé poznatky, za všetky spomeňme aspoň objavné bibliografické údaje o Antonovi Zimmermannovi, vzácne rukopisné pramene k symfonickej tvorbe Juraja Družeckého a objav najvzácnejšieho prameňa, symfónie Jozefa Haydna (Hob. I: 48, ide o odpis, ktorý má cenu autografu). Podnetné sú i jeho teoretické úvahy k rôznym problematikám:

1. štýlovo-kritická analýza hudobných skladieb a ich interpretačných podôb (Skúsenosti s rekonštrukciou Družeckého Concerta, 1988, Romantischen Schichten im Verständnis der Brandenburgischen Konzerte von J. S. Bach im 20. Jahrhundert, 1994),

2. národnosti v hudbe (”Slowakische Musikgeschichte” oder ”Geschichte der Musik in der Slowakei”?, 1993),

3. filozofické aspekty hudobnej histórie (Hegel a hudobný klasicizmus, 1974).

Svoje práce Dr. Polák publikoval vo všetkých významných slovenských muzikologických periodikách, zborníkoch a časopisoch (Hudobnovedné štúdie, Musicologica slovaca, Musicologica slovaca et europaea, Hudobný život) i v medzinárodne uznávaných zborníkoch (Musica antiqua, Bydgoszcz, Studien zur Musikwissenschaft, Tutzing). Zúčastnil sa na mnohých významných európskych konferencií (Salzburg, Eisenstadt, Berlín, Lipsko, Halle, Praha, Český Krumlov). Záslužná je i jeho recenzná činnosť, spolupráca na reláciách pre rozhlas a televíziu, fundované sprievodné texty v koncertných programoch a tiež činnosť na pedagogickom poli (v 90. rokoch prednášal hudobnú estetiku na Katedre hudobnej vedy FFUK v Bratislave).

Dr. Polák intenzívne sleduje koncertnú činnosť na Slovensku, venuje sa kvalitnej hudobno-kritickej i vedecko-organizátorskej činnosti. K mimoriadne úspešným v tomto smere patrili medzinárodné bratislavské konferencie v rokoch 1992 a 1994, ktoré zorganizoval na tému Historia musicae Europae centralis. Zúčastnili sa na nich renomovaní zahraniční hostia (nemeckí, rakúski, českí, americkí). Dr. Polák sa na vydaní zborníkov z konferencií aj edične podieľal. Jeho srdcovou záležitosťou je v súčasnosti aktivita v rámci Mozartovej obce na Slovensku. Jej zakladateľom a predsedom je od roku 1996. Mozartova obec Bratislava je spolu so sedemdesiatimideviatimi ďalšími spoločnosťami z celého sveta členom Medzinárodnej nadácie MOZARTEUM Salzburg. Bratislavská Mozartova obec bola aj v tomto roku, od 18. februára do 2. marca, organizátorom koncertov pod názvom Mozartov týždeň Bratislava 2003 a práve v rámci tohto týždňa bolo Dr. Pavlovi Polákovi udelené vyznamenanie Rakúsky čestný kríž za vedu a umenie 1. stupňa.

Dr. Pavol Polák má i dnes rozpracované mnohé vedecké témy a aktivity, má zaujímavé plány, ciele, ale i pozvania na vedecké podujatia. V neposlednom rade má neoceniteľný životný esprit a energiu, ktorá ho radí k ľuďom vedecky aktívnym i desať rokov po odchode zo SAV. Stretnutia s ním sú vždy inšpiratívne a spolupráca osviežujúco činorodá.

K udeleniu vyznamenania mu zo srdca všetci v Ústave hudobnej vedy SAV blahoželáme a prajeme veľa tvorivých síl na poli muzikologických,

hudobnohistorických a kultúrno-organizačných aktivít.

(Autorka je pracovníčkou Ústavu hudobnej vedy SAV)

Pavol Polák

 

Rakúsky veľvyslanec Martin Bolldorf blahoželá ocenenému vedcovi k vysokému vyznamenaniu

 

  Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň Poslať obsah tejto stránky e-mailom Poslať linku na túto stránku e-mailom  
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 BRATISLAVA
Tel.: +421 2 5249 2751-9, Fax: +421 2 5249 4391
Svoje pripomienky k tejto stránke môžete adresovať na webmaster@savba.sk.
Obsah stránok je chránený autorským zákonom.
Šírenie obsahu týchto stránok bez predchádzajúceho súhlasu SAV je zakázané.